Custom image

CBSE

S.No.

Name of Student WHO SECURING 10 CGPA IN CLASS-X

CGPA

1

Himanshu Singh

10

2

Ayush Sharma

10

3

Nancy Prajapati

10

4

Priyanka Kumari

10

5

Aftab Ali

10

6

Akshit Khare

10

7

Prashant Kumar Verma

10

8

Kavita Rai

10

9

Shazia Khan

10

10

Siddhant Gupta

10

11

Akshita Shakya

10

12

Neha Bisht

10

13

Himank Sharma

10

14

Om Kumar Hanote

10

15

Sneh Singh Parmar

10

S.No.

 

ABOVE 90% MARKS CLASS-XII

 

 

 

Name of Student

Marks Obtained

Percentage

1.

Garvit Srivastava

448/500

88.8

2.

Shreyshi Kashyap

418/500

83.6

3.

Neelesh Verma

376/500

75.2

S.No.

Name of Student

CGPA

1

Himanshu Singh

10

2

Ayush Sharma

10

3

Nancy Prajapati

10

4

Priyanka Kumari

10

5

Aftab Ali

10

6

Akshit Khare

10

7

Prashant Kumar Verma

10

8

Kavita Rai

10

9

Shazia Khan

10

10

Siddhant Gupta

10

11

Akshita Shakya

10

12

Neha Bisht

10

13

Himank Sharma

10

14

Om Kumar Hanote

10

15

Sneh Singh Parmar

10